Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.03.2015 11:18 - Методи и модели за регионален анализ. .
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 1580 Коментари: 0 Гласове:
0 

Представляват определен начин, сбор от правила за последователно обработване, анализ и оценка на данните. Чрез методите за анализ се изследват количествено и качествено взаимовръзките между процеса на териториалното разположение на производството и произтичащите от него явления – миграционни, урбанизационни, демографски и др.Методите на регионалния анализ търсят отговорите на 2 въпроса: 1.     Какво е настоящето положение на териториалната система? 2.     В какво направление се движи териториалната система?   При тези методи се изследват: -           Природните ресурси в региона -            Населението, трудовите ресурси, населените места -            Обема, темповете и структурата на производството -            Жилищно – комуналните стопанства -            Образованието и науката -            Здравеопазването -            Туризма -            Екологичния статус на територията   При избора на метод се вземат под внимание някои основни операции: -                Определяне на обекта. -                Създаване на информационен масив. -                Определяне на изискванията, на които трябва да отговаря масива. -                Определяне на метода.   Резултатите от приложението на методите за регионален анализ се представят във вид на доклад, който съдържа: 1.     Цел на изследването. 2.     За кого и от кого е проведено изследването. 3.     Общо описание на изследването. 4.     Размер и характер на извадката и описание на методите за изследване. 5.     Време на провеждането на изследването. 6.     Характеристика на лицата, провели изследването. 7.     Фактически резултати и изводи. Методите за регионален анализ могат да бъдат разпределени в четири групи:          І група: Общонаучни методи – традиционни методи. По-важни и почти винаги прилагани са: анализ, синтез, индукция, групировка и систематизация, класификация, аналогия, анкетиране, експеримент и др.          ІІ група: Икономико – математически методи – този анализ може да се осъществи само, ако обекта подлежи на числено описание. Тези методи служат за вземането на обосновани оптимални решения. Те включват: математическо програмиране – линейно, нелинейно, динамично, стохастично, симплекс – метод, транспортна задача; теория на игрите и др.          ІІІ група: Икономико – статистически методи – използват се показатели, които са групирани. Голяма част от изследваните елементи в териториалните единици представляват статистически съвкупности. При анализа на тези съвкупности се използват статистически показатели. Най-широко използваните статистически методи са: табличен и графичен метод.          ІV група: Интуитивно – логически /евристични/ методи – към тази група от методи се отнасят: Мозъчната атака с неговите разновидности, методът “Делфи”, методът на експертните оценки, анализ на многофакторното взаимодействие, дърво на смисловите връзки, морфологичен анализ и др.            ІІ. Моделиране на икономическите и социалните процеси в териториалните единици – постига се с приложението на математичес-ките и статистическите методи. Обект на моделиране е териториалната единица, с протичащите в нея икономически и социални процеси. Чрез моделирането се постига: 1.     Експериментиране и имитиране на много варианти. 2.     Описание на сложни процеси, явления и зависимости. 3.     Висока степен на точност и оптимизация. 4.     Описание на геоикономическите процеси и явления. Процесът на моделиране може да се насочи в три основни направления: 1.     Анализ на структурата 2.     Анализ на динамиката 3.     Анализ на връзките Математическите и статистическите модели могат да се класифи-цират: 1.     Според ориентацията: -         структурни модели -         функционални модели 2.     Според характера: -         детерминирани модели -         стохастични модели 3.     Според вида: -         линейни модели -         нелинейни модели 4.     Според това дали са в определен момент или в развитие: -         статични модели -         динамични модели 5.     Балансови модели 6.     Оптимизационни модели Важно е определянето на критерия за оптималност – показател, отразяващ степента на икономическите цели. Като такива могат да се използват: -       Степента на изпълнение на задълженията към националната икономика; -       Степента на задоволяване на местните потребности; -       Достигането и поддържането на определен икономически потенциал на региона. -         Регионалният анализ трябва да обхваща: 1.     Икономическа оценка на природните ресурси. 2.     Регионален анализ на населението, трудовите ресурси и трудовата заетост. 3.     Регионален анализ на състоянието и перспективите на производството. 4.     Регионален анализ на социалните дейности. 5.     Регионален анализ на териториално устройствените и на градоустройствените структури.   ІІІ. “Форсайт технологията” при регионалното прогнозиране – тя е своеобразен регламент за организация на приложението на познати количествени и интуитивно – логически методи за постигане целите на регионалното прогнозиране. Може да се използва в помощ на стратегическото планиране и при разработване на икономическа, социална и екологична политика в териториалните структури. Ориентирана е към големи времеви хоризонти (5-20 години), а процедурата обикновено варира от 6 месеца до 3 години. Участниците във форсайт процеса могат да бъдат: представители на регионалните управленски структури, университети, представители на частния бизнес, търговски камари, неправителствени организации, местни медии, експерти и отделни граждани. Форсайт прогнозирането се финансира от организатора му, публичния и частния сектор.Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 898944
Постинги: 230
Коментари: 36
Гласове: 105