Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.04.2008 16:48 - МЕТОДИ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ
Автор: razrabotkite Категория: Технологии   
Прочетен: 16842 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 22.04.2008 16:53


Методът на финансовия анализ представлява система от способности за цялостно и взаимосвързано изучаване на стопанските явления, процеси и обуславящите ги фактори в условията на функциониране на фирмата. В основата на метода е заложен принципа на диалектическия подход към изучаване на причинно - следствените връзки и зависимостите между икономическите процеси и явления. В този аспект на принципа за метода на финансовия анализ са характерни методите на индукция и дедукция.

Аналитичното представяне на изучавания обект при индукцията върви от единичните особености и съставните компоненти към цялото, характерното и определящото. Докато през дедукцията пътят на аналитичното изследване е посока от общия признак към отделните особености и съответните компоненти на обекта.

Освен горепосочените методи, важно място заема още метода на интуицията.

Стопанските явления и процеси не протичат хаотично. Те са функция на съгласувано във времето или последователно взаимно свързано действие на няколко предпоставки едновременно. От тук произтича обстоятелството, че доброто познаване на поведението на една или няколко предпоставки създава условия за интуитивно предвиждане на поведението на свързани с тях резултативни променливи. Методите на индукцията, дедукцията и интуицията се използват в комбинация с почти всички методи за финансов анализ.

Съществуват в теориите редица класификации на методите за финансов анализ. Някои автори ги разглеждат като специфични методи заимствани от другите науки. Според други биват традиционни математически методи на финансов анализ.


1 Метод на сравнението


Той е основен за финансовия анализ на предприятието. Чрез метода на сравнението е възможно, да се оценят измененията в параметрите на стопанската система, за да се очертае тенденцията и перспективата за нейното развитие на фона на динамично променяща се стопанска конюктура. Различават се два основни вида сравнения - едностопански и междустопански. При едностопанските сравнения се анализират параметрите за едно и също стопанско предприятие. Пример за такива сравнения е сравняването на величината чиста печалба на едно и също предприятие, съгласно отчета за приходите и разходите за различни периоди от време. Характерно за междустопанските сравнения е анализирането на принципно еднородни числови данни, които се отнасят за различни стопански предприятия. Например, сравняването на величината и динамиката на печалбата за различни селскостопански предприятия за определен период от време е типичен пример за междустопански сравнения.

За успешното прилагане на метода на сравнението в практиката е важно спазването на критерия за съвместимост на сравняваните данни. Този критерии гарантира степента на обективност на резултатите и изводите от анализа. Методът на сравнението се използва практически както самостоятелно, така и в комбинация с други методи на финансовия анализ.

2. Метод на групировката


Методът на групировката има голямо приложение в теорията и практиката на финансовия анализ на предприятието. Чрез този статистически метод информацията за нуждите на анализа се групира по определени признаци и съобразно определени критерии. Например, за да се анализира средното равнище на квалификацията на персонала във фирмата, заетите се групират според тяхната категория и степента на квалификация. Методът на групировката има широко приложение при анализа на качеството и бездефектноста на продукцията, при анализа на разходите на предприятието и други.

Методът на групировката се използва преди всички във фазата на предварителната подготовка на данните за финансово стопанския анализ. От правилната групировка в голяма степен зависи обективността на сравненията, както и достоверността на резултатите от прилагането на повечето от методите на финансово - стопанския анализ на фирмата.

3 Балансов метод


Балансовият метод се прилага във финансовия анализ при изследването на различни балансови зависимости. Основата му е в методиката на счетоводството.

Приложението на балансовия метод е всеобхватно. Например, при анализа на количествени съотношения между стопанските средства и източниците на средства на стопанското предприятие, при решаването на аналитични задачи от типа - анализ на баланса на работното време на персонала, при баланса на работното време на машините и оборудването.

4. Метод на детайлизацията


Методът на детайлизацията е свързан с дезагрегацията на комплексните показатели и множествените фактори. Той се прилага паралелно с метода на дедукцията във финансовия анализ. Чрез този метод се измерва единичното влияние на поведението на отделните компоненти на системата върху поведението на системата като цяло. Така чрез метода в комбинация с метода на дяловото участие например, може да се измери влиянието в промените на размера на дълготрайните материални активи и промените в размера на краткотрайни активи върху динамиката на рентабилността на фирмите. Метода на детайлизация се използва и за измерване на влиянието на фактори от втори и трети порядък, респективно върху изменението на съответни резултативни показатели. Така например, методът на детайлизация може да се използва за определянето на влиянието на измененията на разходите по видове върху общото изменение на всички разходи на фирмата.

       

6. Метод на верижните замествания

Методът на верижните замествания е основен метод за детерминиран факторен анализ. Чрез него може да бъде измерено индивидуалното влияние на отделните факторни показатели върху изменението на даден резултативен показател. Метода на верижните замествания може да се използва само в случай на наличие на детерминирана функционално - математическа зависимост между фактуриалните и резултативните променливи, който са обект на изследване. Тази зависимост може да се изрази чрез математически сбор, произведение или частно. Техниката на този метод се свежда до построяване на факторни вериги. Всеки две последователи вериги (сбор, произведение или частно) се сравняват, получената разлика представлява числовия израз на влиянието на анализирания факторен показател. Предоверяването на математическите резултати без съответния логико - икономически анализ, може да доведе до неправилни изводи. Успешното използване на метода на верижните замествания зависи от възприетата последователност на измерване на влиянието на отделните фактори. Последователността трябва да съответства на причинно - следствения порядък на действие на факторите, като се дава приоритет на количествените пред качествените показатели.



7. Метод на разликите

8. Индексен метод

9. Метод на корелационния анализ


10.Графичен метод


Графичният метод се използва за нагледно представяне на развитието на стопанските явления и процеси, протичащи в предприятието. Този метод се използва в две основни направления. Първото направление е свързано с графично представяне на параметри на стопанската дейност с оглед на визуално следване на стопанските процеси. Второто направление е свързано с графични способи за аналитични разчети. Графичните построения дават възможност да се изчислят и онагледят стойностите на редица функционални параметри на предприятието.

Графичното представяне на параметрите на стопанската дейност се осъществяват посредством графични изображения. Според функционалното им предназначение, графичните изображения биват:








- графични изображения за сравняване на величини;

- графични изображения за структури;

- графични изображения за развитие;

- графични изображения функционални зависимости;

- мрежови графики.

Този метод се използва за измерване на теснотата на връзката между явленията, както и за измерването на влиянието на факторите при недетерминирани факторни зависимости. Корелацията бива три вида - обикновена, частична и множествена, като според характера на връзката може да бъде права, обратна, праволинейна и криволинейна. Според стойността на корелационните коефициенти е прието, теснотата на зависимост да се оценява в следните интервали:

* до 0,3 слаба;

* от 0,3 до 0,5 умерена;

* от о,т5 до 0,7 значителна;

* от 0,7 до 0,9 голяма;

Индексният метод е характерен за статистиката, но намира широко приложение във финансовия анализ. Под индексен метод в статистиката разбираме - “съвкупността от принципи, правила, схеми и формули за количествено изменение и логическо тълкуване на различията по време, място, между фактическите резултати и нормативи на факторно - резултативни връзки, проявяващи се в динамиката на явленията”. Под индекси в широк смисъл можем да разбираме специфично конструирани измерители на относителни различия по време, по място, между фактическите резултати, нормативи и на влиянието на отделни фактори върху тези различия. Според това дали отразяваните явления са сложни или единични индексите се подразделят най - общо на единични и сложни. Според характера на функциите, които изпълнява индексния метод, индексите се делят на синтетични и аналитични.

Синтетичните индекси служат за анализ на динамиката на явленията в количествен аспект във времето посредством единична числова характеристика. Аналитичните индекси служат за измерване на влиянието на явленията фактори, върху изменението на дадено явление - резултата. Чрез тях се осъществява масовия анализ, като се разчленява изменението на явлението - резултат от отделните негови факторни компоненти. Индексният факторен анализ е конкретно приложение на индексният метод за измерване на влиянието на отделните фактори върху изменението на явлението - резултата.

Индексният факторен анализ се осъществява в два аспекта:

1. Разлагане на общия индекс на факторните субиндекси, за да се установи какво е влиянието на всеки фактор върху скоростта на изменението на резултативния показател;

2. Разлагане на общия прираст на резултативния показател на отделни компоненти - факторни прирасти, които са обусловени от изменението на съответните фактори;

Индексният метод намира широка приложение в теорията и практиката на финансовия анализ при изследването на динамиката, връзките и зависимостите между процесите и явленията от икономиката на стопанските предприятия.

Методът на разликите е модификация на метода на верижните замествания. За него важат всички принципи на работа, които са характерни за метода на верижните замествания. Техниката на разликовия метод се свежда до директно установяване на влиянието на изследвания фактор като абсолютната разлика между фактическото и базисното значение на съответния му показател участва в разчет едновременно с фактическите значения на изследване и базисните значения на все още неизследвани показатели от текущата верига.




Всички авторски права на дадената статия са запазени и собственост на Екипът на  Razrabotkite / - / съгласно Закона за Авторското Право и сродните му права - чл.1 , чл.2, чл.3 /
Копирането или включването на тази или друга статия във друг сайт , вестник , или медия без знанието на Екипът на  Razrabotkite  е забранено , съгласно закона за Авторското право и Сродните му права















Тагове:   анализ,   методи,


Гласувай:
1


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 992646
Постинги: 295
Коментари: 40
Гласове: 120