Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.04.2008 12:59 - ЕЛЕМЕНТИ НА ДАНЪКА , ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ НА НЯКОЛКО ДАНЪКА
Автор: razrabotkite Категория: Технологии   
Прочетен: 7414 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 20.04.2008 13:57


 

 

 

Данъкът -е задължително, безвъзмездно плащане от страна на икономически субекти в полза на централни или местни органи на държавата.. Данъците са основно средство за събиране на приходи, данъците са .част от създадения обществен продукт, която в процеса на разпределението приема формата на приходи на държавата, след като веднъж е приела формата на дохода на икономически агенти.

Данъкът  също така може да представлява и :

1) Парично плащане в полза на държавата;

2) Плащане осъществявано от частните лица, физическите и по изключение местни органи и държавни учреждения, лица, дружества, фирми, асоциации;

3)Акт на публичната(държавната), което го прави задължителен;

4)Плащане с безвъзмезден и окончателен характер;

5)Инструмент за покриване на държавните разходи; или данъкът е част от доходите на физически или юридическите лица. Което се представя в разпореждане на държавата на изпълняваните от нея (f) и задачи и се цели да се преодолява социалното напрежение между труда и капитала, да се социализират някои разходи, да се влияе върху потреблението и инвестициите.

Преди да обърнем внимание и на елементите на данъка , съществена част от неговата структура , трябва да уточним и неговите функции а те са :

1)фискална(f) - тя се свързва с осигуряваните от държавата финансови средства и материални блага;

2)социална - чрез данъците се преразпределят доходите , на отделните данъкоплатци по този начин се провежда определена социална политика;

3)икономическа (f) - чрез данъците се стимулира или ограничава икономическото развитие;

4)контролна (f) - чрез данъците се контролира икономическата дейност на стопанските субекти.

 

 

 

Елементите на данъка фактически определят и неговото значение и действие , разбира се в зависимост от вида данък

Данъкът, като сложна система от отношения, включва редица взаимодействащи си елементи, всеки от които има самостоятелно юридическо и икономическо значение. Елементите на данъчното обагане имат универсално значение, въпреки, че структурата на данъците е различна и техният брой е голям. Само при наличието на пълна съвкупност на елементите, задължението за палщане на данъка може да се счита за установено. Ако законодателят не е установил или не е определил макар и един от елементите, данъкоплатецът би имал правото да не заплаща данъка или да го заплати при удобен за него начин.

Елементите на данъка са:

1.      Данъчен кредитор - всяка власт, която има право да облага и която има право да изисква погасяване на обложеното. Тази власт може да бъде първична или делегирана. Първична е властта на държавата, а делегираната е властта на самоуправителните тела. В България данъчен кредитор е единствено държавата.

2.      Данъчен обект на облагане- Обект или предмет на облагане е всичко онова, към което е насочено данъчното облагане, респективно имущество, качество на физическата личност, определени дейности, реализирани обороти, получаване на наследство, сделки, покупко продажби и др. Следователно, обект на облагане са действия, събития, състояния, които задължават данъкоплатеца да заплати данъка. От обекта следва да се отличава източника на данъка - дохода или капитала на данъкоплатеца.

3.      Данъчен субект - Физическото или юридическото лице, което се намира в отношения на собственост, владение, с обекта на данъка. Субект е лицето, което формално или непосредствено е задължено да внесе дължимия данък. Субект на данъка могат да бъдат местни или чужди лица. Икономическите отношения между данъкоплатеца и държавата се определят според принципа на постоянно местопребиваване или доходите се реализират на територията на страната или зад граница. В резултат на това се различават два вида субекти на данъка: резиденти (местни граждани) и нерезиденти (чужди граждани).

4.      Данъчен носител- Лицето, което носи тежестта на данъчното облагане. Именно за сметка на носителя на данъчния платеж данъкът се заплаща в бюджета. Ако данъчният субект и данъчният носител са различни лица, това е доказатеклсвто за т.нар. прехвърляемост на данъка. Тази прехвърляемост е характерна за косвените данъци (ДДС, акцизите).

5.      Данъчен мащаб- определен белег или качество на данъчния обект, въз основа на който се конкретизира данъчното задължение на платеца. Той се определя чрез закона и със икономически (стойностни) и физически характеристики. При измерване на дохода или стойността на стоката се използват парични единици или други характеристики. Например, при един от най-старите данъци най-напред за мащаб е служил броят на огнищата (комините), по-късно броят на прозорците, етажите, кубатурата и сега стойността на сградата (имуществото)

6.      Данъчна единица - една постоянна част от данъчния мащаб, за която се отнася данъчният размер. Например, 100 лв. от дохода, 100 лв. от стойността на имуществото, 1 дка стопанисвана земя, 100 лв. от реализирания оборот (добавена стойност), конските сили при моторните превозни средства и др.

7.      Данъчна основа - представлява количествено изразяване на предмета на данъчното облагане. Данъчната основа служи за изчисляване на данъчното задължение, тъй като именно към нея се прилага данъчния размер (ставка). Данъчната основа може да бъде изразена като стойностна (парична) величина или в натурални измерители. Тя има особено важно значение, тъй като от точността на данъчната основа зависи и размерът на данъчното задължение (вноската в бюджета). Данъчната основа бележи непрекъснато разширяване, с оглед на обхватността и справедливостта на данъчното облагане. Най-просто казано данъчната основа е сумата към която се прилага данъчния размер.

8.      Данъчен размер - величината на данъка за една данъчна единица. Обикновено е в процент или абсолютна сума. Данъчният размер "свързва" данъчната основа и данъчното задължение за определен отчетен (данъчен) период.

9.      Данъчно задължение - произведението на данъчната основа по данъчният размер. То представлява сумата, която определеният от закона данъкоплатец е задължен да внесе в приход на бюджета за съответния отчетен (данъчен) период. Следователно, данъчното задължение зависи от данъчната основа и данъчния размер, а те, от своя страна, са променливи и зависят от идивидуалният избор на субекта (индивида).

10.  Данъчна преференция - Данъчните преференции (още наричани данъчни привилегии) се предвиждат в законодателството и се предоставят на отделни категории данъкоплатци, включително и като възможност да не се заплаща данък. Те не носят индивидуален характер, а се отнасят до хора с ниски доходи, инвалиди и др. Привилегиите се ползват за намаляване размера на данъчното задължение и за отсрочка или разсрочка на падежа.

Те се подразделят на:

·        преотстъпване на данъка,

·        необлагаеми доходи,

·        данъчен кредит.

 

Има няколко вида данъци ,като  те могат да се разгледат спрямо различните групи фактори които ги обединяват :

 

 

1. Според обекта

·        Лични данъци - данъкът се дължи от определена категория от лица - например джизие. Според Конституцията на РБ от 1991г. данъците се определят в зависимост от доходите и имуществата на лицата, което означава, че не може да се въвеждат лични данъци

·        Имуществени данъци - данъкът се определя в зависимост от имуществото и/или доходите на лицето.

·        имуществени - данък върху сградите, данък върху МПС и др.

·        подоходни - данък върху общия доход, корпоративен данък (или данък върху печалбата).

1. 2. Според начина на облагане

·        Преки данъци - начисляват се и се приспадат директно от доходите на данъкоплатците;

·        Косвени данъци - събират се от крайните потребители като част от цената на стоките и услугите; видове: данък върху добавената стойност (или данък върху оборота), мита, акцизи.

1. 3. Според начина на определяне

·        Прост данък - данъка е определен като точно фиксирана сума.

·        Пропорционални данъци - данъка се определя като част от данъчната основа, биват:

·        обикновен пропорционален данък - частта, която се събира като данък е с точно фиксиран размер - напр. т.нар. "плосък данък" е 10%.

·        обикновен прогресивен данък - частта, която се събира като данък се променя в зависимост от размера на данъчната основа.

·        данък с "етажна" прогресия - той е модернизирана разновидност на обикновения прогресивен данък, направена с оглед по-справедливо данъчно облагане - частта, която се събира също се променя в зависимост от размера на данъчната основа, но се облага не цялата данъчна основа с най-високия размер, а за всеки "етаж" се прилага съответната прогресивна част - ДОД, ДОДФЛ.

1. 4. Според данъчната основа

·        Прогресивни данъци - данъчното задължение се изменя прогресивно спрямо данъчната основа/ставка. Такъв данък в момента е данък върху доходите на физическите лица. С увеличаване на дохода, се увеличава и частта от него, която трябва да бъде удържана за данък

·        Пропорционални данъци -Пропорционален е корпоративния данък, където ставката за 2007г.е 10% за всички данъчни субекти, подлежащи на облагане по ЗКПО.

1. 5. Според (нивото) бюджет

·        Републикански -В България това са корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица, патентен данък, данък върху дивидентите, данък върху застрахователни и презастрахователни премии, данък върху представителните разходи, данък върху социалните разходи, данък върху разходите за леки автомобили по ЗКПО и т.н.

·        Местни - данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, данък за придобиване на имущество по дарение и т.н.

1. 6. По повтаряемост

·        Еднократни

·        Периодични

Нека разгледаме по обстойно един доста често срещан и коментиран данък от групата на косвените данъци а   именно – ДДС – Данък Добавена Стойност . С предстоящото членство на България в ЕС беше приет съвсем нов закон за данък добавена стойност (ЗДДС). При този вид данък в страната ни се прилага принципа на неутралност, т.е. данъчната ставка от 20% се налага на всички реализирани стоки и услуги на територията на България с изключение на данъчно-освободените. Необходимостта от извършване на данъчна хармонизация в рамките на ЕС се обуславя от целите на цялата общност. Те са свързани с реализацията на четирите основни свободи-свободно движение на стоки, хора,услуги и капитали, както и от изграждането на икономическа зона, която да има характеристиките на вътрешен национален пазар.

ДДС в ЕС е базиран на масовото потребление данък, определян на базата на добавената стойност на стоките и услугите. Той се прилага за почти всички стоки и услуги, които се купуват и продават за потребление в общността. Редица държави са приели освен стандартната ставка на ДДС и редуцирана такава за по-чувствителни групи стоки. През настоящата година в България се прие нов закон за данъчното облагане, изготвен в съответствие с нормите на европейското законодателство Промените се налагат във връзка с предстоящото членство на страната ни в Евросъюза, където съществуват строги правила по отношение на това кои стоки и услуги могат да бъдат освободени от този налог.  Според законодателството на ЕС ставката на ДДС не може да бъде по-малко от 15%, а намалената ставка не по-малко от 5%. Стоки и услуги, които се изнасят извън ЕС не се облагат с ДДС. На вносните стоки се начислява ДДС, за да се изравни стойността на внесените стоки и услуги с тези в Съюза. С новия закон ще се премахнат митниците на границите на България със страните членки на ЕС.В рамките на общия европейски пазар-понятията внос и износ няма да съществуват. Вместо тях ще бъдат въведени няколко режима, които ще заместят досегашното облагане на вноса и износа за европейските държави. При търговията със стоки между регистрирани по ДДС фирми от две различни държави на ЕС ще им две нови понятия-вътреобщностна доставка, която ще замести износа и вътреобщностно придобиване, което ще замести вноса. На практика това означава, че когато българска фирма доставя стока до друга държава и получателят също е регистриран по ДДС, тази доставка вече няма да се разглежда като износ, а като вътреобщноста доставка, която ще се облага с нулева ставка.

При гореспоменатия пример, българският доставчик ще трябва да издаде фактура, в която няма да има начислен данък. Той ще се начисли от получателя по ставката в държавата, където се получават стоките. Същото ще е положението и при обратния вариант. Европейският доставчик ще извърши вътреобщностна доставка, за която няма да начисли данък, а българската фирма, която ще я получи, ще начисли данък по ставката в България.Ако обаче българската регистрирана фирма доставя стока до друга държава и получателят е нерегистриран по ДДС, няма да може да се приложи режимът на вътреобщностните доставки и придобивания. Тогава ще е налице дистанционна продажба. В този случай доставчикът продава стоката с начислен ДДС по ставката в страната, в която е регистриран. Когато една европейска фирма извършва доставки към български нерегистрирани по ДДС компании и за всяка една от предходните и текущата година оборотът от дистанционните продажби надхвърли 70 хил. лв., тази европейска фирма ще трябва да се регистрира по ДДС в България.

Новият закон запазва прага за задължителна регистрация от 50 хил. лв. годишен оборот, като в него се включват и доставките облагаеми с нулева ставка. В същото време ще се даде и възможност за доброволна регистрация без значение от размера на оборота, т.е. всеки, който извършва икономическа дейност ще може да се регистрира по ЗДДС. За всички регистрирани по ДДС фирми ще се води отчетност в НАП, като от тази година БУЛСТАТ номерът на фирмите замени данъчните номера, като за сега не е ясно за целите на ДДС облагането, дали фирмите ще получават специален нов номер. При доставките на услуги от регистрирано по ДДС лице в България към регистрирано лице в друга държава членка също са направени промени. Когато се извършват транспортни услуги за стоки, които се превозват от България към друга държава членка, мястото на изпълнение е държавата членка, която е издала ДДС номера на получателя. Това означава, че българският доставчик няма да начислява данък за тези услуги, а това ще прави получателят на услугата по ставката в държавата, където е регистриран.  Доставките на земя за строеж от освободени стават облагаеми, като в същото време доставките на сгради, които не са нови след 1 януари 2007 г. ще са освободени от ДДС. Нови са сградите, за които не са изминали 60 месеца от датата, на която е издадено разрешението за ползването им по Закона за устройство на територията. От обхвата на освободените доставки се премахват правните услуги, доставките на метални отпадащи, приватизационните сделки, както и доставките на селскостопански стоки. Вече няма да са освободени от ДДС при внос на помощно-техническите средства за хора с увреждания и автомобили (известно като инвалидно права за внос на автомобил) за тях. Доставките на протези обаче ще продължат да са освободени от ДДС доставки.

Осъществени промени има и при правото на данъчен кредит. То ще възниква за получателя, при условие, че разполага с фактура и независимо от това дали доставчикът е начислил данък в счетоводството си, в дневника за продажбите и в справката декларация по ДДС. При досегашния режим изискването за начисляване на данъка при доставчика създаваше много проблеми на получателите по доставката, които бяха потърпевши от действията на доставчиците си. Европейските норми обаче изискват правото на данъчен кредит да е безусловно, при наличие на данъчен документ, издаден от регистриран доставчик.

Новият закон ще даде възможност данъчен кредит да се ползва, и когато лицето осъществява доставки извън страната, които биха били облагаеми, ако бяха с място на изпълнение в страната. За целите на данъчния кредит за облагаеми ще се считат и извършваните финансови и застрахователни услуги. При досегашния режим доставчиците нямаха право на данъчен кредит в случаите на износ на услуги. Това правеше услугите неконкурентни, тъй като данъкът не се ползваше като данъчен кредит и се включваше в цената.  Тримесечната процедура за приспадане на данък е запазена, като срокът за възстановяване е 45-дневен. Съкратен 30-дневен срок за възстановяване ще има, когато са извършени облагаеми доставки с нулева ставка над 30% от всички извършени доставки, както и когато е платено по ДДС сметка не по-малко от 80% от данъка, за което е упражнено правото на данъчен кредит. Запазен е и 10-дневния срок за възстановяване на ДДС, когато лицето е получило разрешение от министъра на финансите за реализиране на инвестиционен проект. Хазартът остава извън обхвата на ДДС най-вече поради риск от източване на ДДС. Отново ще се начислява ДДС на търговията с метални отпадъци. Отпада и досега съществуващото правило да не се плаща ДДС при приватизационни сделки. При продажбата на цяло предприятие обаче, ДДС няма да бъде начислявано, което няма да важи при раздържавяване на отделна поточна линия. За сега България запазва ДДС на 20%, но има вероятност този процент да се намали до 18 на сто. Задължителният праг за регистрация по ДДС си остава на 50 хил. лв. и след влизането на страната ни в Европейския съюз. По време на дебатите за новият закон за ДДС се откроиха няколко спорни аспекта относно различни стоки и услуги, за които се налага нулева или намалена ставка.За пример ще дадем, че в момента ДДС от 20 процента се заплаща върху добавената стойност на билетите за спортни събития, като футболни и баскетболни мачове. За спортни услуги свързани с физическото възпитание на деца, предоставено от организации регистрирани по Закона за физическото възпитание и спорт, не се начислява ДДС.Противоречиви елементи има и при облагането на книгите, печатните издания, правната помощ, лекарствата и помощните средства за хора с увреждания. Почти навсякъде в страните от ЕС се налага редуцирана ставка на ДДС за книги. В Германия тя е 7%, а в Гърция 4%. След влизането на България в ЕС ДДС ще трябва да се плаща и върху учебниците, но помагалата няма да се облагат с ДДС ако се продават от самите училища или ВУЗ. В допълнителните разпоредби на закона за ДДС бяха отменени ДДС сметките. Тези сметки бяха въведени от правителството на НДСВ като опит за спиране на източването на данъка. Мотивът за отпадането на ДДС-сметката е недоволството на бизнеса заради забавеното връщане на ДДС за срок от 45 дни. В новия закон за ДДС се правят въведения, които според някои специалисти са спорни от гледна точка на възможностите за неспазване на задълженията по ДДС. Една от тях е клаузата, според която, ако данъчните служители потърсят дадено лице на адреса, посочен за кореспонденция и не го намерят, автоматично лицето бива извадено от регистрите за 24 месеца.

Най-обсъжданият въпрос естествено е въвеждането на солидарната отговорност. Съгласно текста на закона всеки участник в бизнес веригата, който има информация за другите участници, би следвало да знае дали има процес на източване на ДДС и съответно да не го допуска. Ако участникът в бизнес веригата докаже по безспорен начин, че не е знаел и няма никакво отношение към източването на ДДС, той бива освободен от отговорност.


Всички авторски права на дадената статия са запазени и собственост на Екипът на  Razrabotkite / - / съгласно Закона за Авторското Право и сродните му права - чл.1 , чл.2, чл.3 /
Копирането или включването на тази или друга статия във друг сайт , вестник , или медия без знанието на Екипът на  Razrabotkite  е забранено , съгласно закона за Авторското право и Сродните му права


Тагове:   ДАНЪКА,


Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 901554
Постинги: 230
Коментари: 36
Гласове: 105