Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.01.2022 15:12 - Значение на разузнаването от открити източници (OSINT)
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 415 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 07.01.2022 15:14Всичко това е показателно за нарастващото значение на разузнаването от открити източници (Open Sources Intelligence-OSINT). Такива източници,представляващи интерес за разузнаването, са не само медиите, периодичните специализирани издания, книгите, но и самите експерти, работещи извън разузнавателната общност и тяхното „мълчаливо познание”2. Днес разузнавателните служби имат значително по-големи възможности да се сдобият с ценна експертиза от научните среди, частния и неправителствения сектор в сравнение с периода преди информационната революция. Свободният достъп до всякакъв вид данни доведоха до количествено и качествено увеличаване на аналитичния потенциал извън разузнавателната общност. На практика информационната революция доведе до "приватизиране" на експертизата - редица компании предлагат висококачествен анализ (например на риска), който често превъзхожда разузнавателните оценки на службите3. Поради тази причина неформалните/недържавните аналитични/think-tank центрове успяват успешно да се конкурират за вниманието на взимащите управленски решения политици. Редица научни институти и компании разполагат с ценна експертиза, основана на обработка на открити общодостъпни източници. Това засили интереса на службите за разузнаване и сигурност към откритите източници, чиято роля е безспорна за изготвянето на качествени стратегически анализи. Несекретните източници на информация са от особено значение при изучаване на политиката, икономиката, културата, демографията, историята на едно общество, държава или регион. Едни от най-новите източници на открита информация са социалните мрежи, въпреки че достоверността на данните невинаги е безспорна поради възможностите за анонимно изразяване.

Все по-голямо значение придобива владеенето на редки езици – арабски, персийски, урду и други, както и познанията за местните (племенни) култури в оперативно интересните региони. В оперативната (теренна) работа по страни като Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак е невъзможно да се постигнат добри резултати без наличието на езиково подготвени кадри. Да се разчита на местни преводачи е рисковано и неефективно. Този факт подчертава все по-голямото значение на контактите с местното население за придобиване на разузнавателна информация по “горещите точки”. С други думи на фона на днешните предизвикателства за сигурността нараства значението на т.нар. HUMINT. Събирането на информация от агентура в кризисните региони само по себе си е предизвикателство, изискващо високо ниво на подготовка, което изисква значителни инвестиции от страна на службите. Инфилтрирането или доближаването до терористичните и организираните криминални групировки е невъзможно без отчитане ролята на човешкия фактор.

Създаването и поддържането на силно ядро от анализатори с всеобхватни познания по съответната разузнавателна тематика (което не изключва специализацията в определени области) е друг приоритет на съвременните служби. Дейността в Центъра, особено обработката на явни източници (например ислямистки сайтове) и изготвянето на разузнавателни анализи също изисква високи нива на езикови, културологични и други познания. Все по-голямо значение придобива стратегическият разузнавателен анализ, основан на задълбочено и всеобхватно познаване на съответните държави, региони, движения, недържавни и други субекти, поставящи на изпитание сигурността на демократичната общност. Изграждането на силен експертен и аналитичен потенциал следва да бъде съпътствано от прилагане на последните новости в IT сектора, на модерни аналитични технологии, включително математически модели и симулации, позволяващи изпреварващо долавяне на зараждащите се негативни тенденции. На фона на все по-динамичните и увеличаващи се предизвикателства е необходимо да се познават способностите на неприятеля не само в количествен план. От значение е да се разполага с информация и за субективните фактори4, определящи враждебното поведение. Тактическият/оперативният разузнавателен анализ следва да отстъпи крачка назад пред стратегическия, позволяващ „сканиране на хоризонта” за нови заплахи. Идеята е да се избегнат изненадите посредством постоянно адаптиране на разузнавателните способности към динамично променящата се среда на сигурност.image

Що се отнася до координацията – тя може да се осъществява по различен начин. В някои страни съществува постоянно действащ централен орган, отговарящ за ефективното взаимодействие между службите. По този начин всеки орган или институция от разузнавателната общност е наясно със своето място в системата, която не допуска некоординираност, хаотичност или съперничество между елементите, които я съставят. Именно на тази логика стъпва и новата разузнавателна архитектура на НАТО, където основен координиращ орган е NATO Steering Board. Този орган възлага задачите, обобщава резултатите и следи за избягване на припокриването в дейностите по изготвяне на крайния разузнавателен продукт.

Работата на службите по съвместни проекти и разузнавателни оценки на ad hoc принцип или в рамките на постоянни съвместни органи позволява обединение на усилията и насочването им в една и съща посока. Така се постига по-добро качество при изпълнение на задачите, при избягване на безразборното „бълване” на припокриващи се или често отричащи се една друга разузнавателни оценки, изготвени от различни служби. За държавното ръководство е важно да получава предварително съгласувани анализи, представящи всички гледни точки. Следва също да се отбележи, че подобна съгласуваност на практика позволява и по-ефективно изразходване на финансовите и кадрови ресурси, поради значително по-доброто качество на крайния продукт. В българския контекст проектът на Закон за националната сигурност предвижда създаването на Център за координация и анализ, както и на Кризисен център.

В  повечето демократични страни разузнавателните служби нямат правомощия да работят на територията на собствената си страна. Поради това те са принудени да сътрудничат с други служби за сигурност и обществен ред – полиция, военни, жандармерия, гранични и митнически служби. Проявленията на транснационалните предизвикателства във вътрешен план, като международния тероризъм и организираната престъпност, превръщат това взаимодействие в абсолютна необходимост6.

В  редица страни с цел засилено сътрудничество и координация на национално ниво между службите се създават съвместни аналитични центрове и бази от данни

например за борба с тероризма или с киберпрестъпността, които улесняват споделянето на информация между многобройните служби за сигурност и обществен ред.

 

-         На международно ниво

 

Съвременната среда на несигурност обективно поставя на преден план необходимостта от засилено сътрудничество и на международно ниво – в двустранен или многостранен формат.

 

Целта и тук както и при сътрудничеството на национално ниво е да се улесни изготвянето на анализи, базирани на информация от всякакви възможни източници. Друго предимство е възможността да се получи информация по регион или държава, по които службата не разполага с разузнавателни способности, в замяна на своя експертиза по други въпроси.

Взаимното допълване на разузнавателната експертиза дава възможност за обезпечаване на държавното ръководство с необходимата информация, при спестяване на значителни ресурси. Основният проблем тук е, че големите разузнавателни служби невинаги проявяват особена склонност да споделят информация с малките, тъй като получават доста по-малко в замяна. Независимо от това споделянето на информация на двустранно и многостранно ниво се превръща във все по-голяма необходимост, като службите с по-ограничени способности се стремят да компенсират този факт с други свои предимства – например с експертиза по определен регион, до който големите разузнавания нямат достъп, със специалисти по редки езици и др. Сътрудничеството между службите може да има ключово значение и поради възможностите за обмяна не само на разузнавателни оценки и данни, но и на ценен опит в другите аспекти от тяхната дейност.

Консолидирането на данни от различни източници, включително по линия на сътрудничеството има и някои негативни страни. Съществува опасност то да доведе до информационно пренасищане на аналитичните звена и съответно до пропускане на жизненоважна информация за предстоящи терористични атаки7.

Ползотворното сътрудничество, чиято основна цел е да се създадат взаимнодопълващи се разузнавателни способности, изисква изграждане на съответна оперативна съвместимост между партньорите. Съществуващата асиметрия в техническите и технологичните стандарти между по-големите и по-малките разузнавания обикновено се преодолява посредством оказване на помощ на службите, разполагащи с по-малки ресурси.

Комплексността на предизвикателствата пред сигурността изисква комплексен подход в борбата срещу тях. Изискванията за качеството на разузнавателните способности стават все по-големи. Това е свързано включително със съчетаването на данните от HUMINT, SIGINT, IMINT и OSINT и прилагането на съвременни аналитични методологии.

Създаването на добре интегрирана разузнавателна общност на национално, а по възможност и на интернационално ниво е основният лайтмотив на усилията по противодействие на съвременните предизвикателства. Ключовите думи са: обща разузнавателна архитектура, гарантираща високо ниво на координация и улеснени възможности за споделяне на информация.

Следващата не по-малко важна служба за сигурност е Национална служба за охрана към Президента на Република България ( НСО). Националната служба за охрана е създадена през 1992 г. Мисията на Националната служба за охрана е осигуряването на безопасност на лицата с най-висок ранг в държавата и гостуващите представители на други държави, както и други лица, посочени в регламентиращите дейността й документи. НСО осъществява дейността си въз основа на следните принципи:

• спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
• зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство
• политически неутралитет
• единоначалие в управлението
• непрекъснатост на охраната
• взаимодействие с публични органи и организации, както и с органи и организации в други държави.

Основните ценности, на които се основава дейността на службата са: дълг, уважение, лоялност, доверие, отговорност, професионално усъвършенстване. На базата на изброените ценности е мотото на НСО: „Висок професионализъм, лична посветеност, екипен дух“.

Визията на НСО е службата да изпълнява своята мисия чрез инвестиране в обучението на служителите, насърчаване на тяхната мотивация и лична посветеност, съблюдаване на високи професионални стандарти и прилагане на най-новите тенденции и методи за усъвършенстване на охранителната дейност. Изисквания към служителите в НСО:

• работа в екип в динамична и разнородна среда
• развиване на много добри комуникативни умения
• анализ на данни, факти и процеси, за вземане на оптимални решения и справяне в екстремни ситуации
• прилагане на придобитите знания и умения в работата
• съблюдаване етиката на общуване в служебната йерархи

Държавна агенция за национална сигурност безспортно заема също главно място в сферата на сигурността на Република България. С влизането от 1 януари 2008 г. на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС) е създаден модерен специализиран орган към Министерския съвет за изпълнение на политиката по защита на националната сигурност. Агенцията е конституирана в отговор на високите обществени очаквания за ефективност в борбата с корупцията и организираната престъпност и в съответствие с опита на съюзниците от НАТО и Европейския съюз.В рамките на ДАНС са интегрирани четири специализирани структури: Национална служба "Сигурност", дирекция "Защита на средствата за връзка", структури на Служба "Сигурност – ВП и ВКР" и Агенцията за финансово разузнаване.Контролът над ДАНС се осъществява от специализирана постоянна комисия в Народното събрание.

На 27 декември 2007 г. за пръв председател на ДАНС е назначен Петко Сертов.Професионалният празник на служителите на ДАНС е 4 януари – датата, на която е обнародван Законът за столичната полиция и която се приема за рождена дата на българското контраразузнаване. исията на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е разкриване, наблюдение, противодействие и предотвратяване на замисляни и осъществявани посегателства срещу националната сигурност на Република България.

Изпълнявайки функциите си по защита на националната сигурност, агенцията взаимодейства с държавни органи, организации и лица. Това взаимодействие трябва да е подчинено на следните общи принципи:

1. Върховенство на закона.

2. Обективност и безпристрастност.

3. Политическа независимост и необвързаност.

4. Зачитане на човешките права и демократичните свободи.

5. Институционален контрол над дейността.

6. Интегрираност в системата за защита на националната сигурност.

7. Нравственост и морал.

8. Съзидателност в дейността.

Концепцията е съобразена със съвременните изисквания за организация и структура на специална служба от НАТО и ЕС и нейната реализация ще спомогне за бързържавна агенция "Национална сигурност" изпълнява своите задачи във взаимодействие с компетентните български органи и осъществява активно международно сътрудничество на двустранна и многостранна основа със специални служби и компетентни органи на държавите от ЕС и НАТО, както и на други страни.

Агенцията е партньор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

ДАНС е член на организацията Европейски партньори срещу корупцията (ЕРАС) и на Мрежата от звена за контакт срещу корупцията (EACN).

Агенцията подкрепя Програмата на развитие към ООН (UNDP) и Службата на ООН срещу наркотиците и престъпността (UNODC) в организираната от тях кампания "Твоето НЕ има значение! (Your NO Counts!)" за засилване на обществената нетърпимост към корупцията.

За техническото разузнаване и съответни специлизирани действия основа роля играе и Държавна агенция технически операции  ( ДАТО).

Държавна агенция „Технически операции” е създадена с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства на 2 август 2013 година. Агенцията е специализиран орган към Министерския съвет за осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства. Основните ѝ дейности са свързани с:

- осигуряване, разработване и прилагане на специални разузнавателни средства;

- наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред;

- проследяване на лица и обекти;

- контрол на предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни средства за комуникация;

- извършване на оперативно-техническа проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред и за контрол на други лица, които извършват такава проверка;

- изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред, определен със закон, и предоставянето им на органа, направил искането;

- използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за охрана на живота, здравето и имуществото на граждани;

- осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

- издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

- получаване на информация от другите държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

- изграждане и използване на информационен фонд;

- привличане на граждани за доброволно сътрудничество;

- участие в съвместни мероприятия с компетентните държавни органи за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления;

- участие в обучението на служители на разузнавателни и контраразузнавателни служби.

Не на последно място е важно да се обърне внимание и на служба Военна информация . Служба „Военна информация“ е приемник на армейските разузнавателни органи, създавани и трансформирани през годините.

Дейност й е уникална, тъй като съчетава наблюдение и анализ на ситуацията в различни региони на света с използване на човешки ресурси и технически средства.Пряко подчинена е на министъра на отбраната и изпълнява задачи, които са свързани с гарантирането на сигурността и отбраната на страната и са в интерес на обществото. Върху дейността ни се осъществява демократичен граждански контрол.

Приоритетите в дейността на СВИ са  :

-добиване и предоставяне на държавното и военното ръководство на своевременна и достоверна информация, допринасяща за вземане на политически и управленски решения в областта на сигурността и отбраната на страната;

-разузнавателно осигуряване на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на Р България;

-подпомагане на ръководството на Министерството на отбраната при провеждане на военнодипломатическа дейност с активното участие на Службите на военните аташета;

- осигуряване на ранно предупреждаване за потенциални рискове и заплахи, с главно внимание на международния тероризъм;


   Всички авторски права на дадената статия са запазени и собственост на Екипът на  Razrabotkite / - / съгласно Закона за Авторското Право и сродните му права - чл.1 , чл.2, чл.3 /
Копирането или включването на тази или друга статия във друг сайт , вестник , или медия без знанието на Екипът на  Razrabotkite  е забранено , съгласно закона за Авторското право и Сродните му права.

 
Гласувай:
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 1020889
Постинги: 295
Коментари: 40
Гласове: 120