Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.03.2015 19:30 - ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 2632 Коментари: 0 Гласове:
0Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 ЗМДТ местните такси се определят от общинския съвет и се събират от общината (чл. 6, ал. 1 ЗМДТ).

Местните такси се събират от общинската администрация и приходите постъпват в бюджета на общината (чл. 9а, ал. 1 и ал. 3 ЗМДТ).

Разпоредбата на чл. 9в ЗМДТ разпорежда, че когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.

Уреден е единствено срок за предоставяне на технически услуги, които не са класифицирани като административни такива. Съгласно разпоредбата на чл. 109, ал. 1 от ЗМДТ срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен акт, се определя с решение на съответния общински съвет, но не може да надвишава 1 месец.

Разпоредбата на чл. 110, ал. 1 ЗМДТ гласи, че такси се заплащат за извършени услуги по гражданското състояние. От друга страна чл. 115 визира, че такса се заплаща за издаване на удостоверения и за заверка на документи.

Систематичното тълкуване води до извода, че в първата хипотеза таксата следва да се заплаща след извършване на услугата, т.е при предоставяне на съответния документ, докато при втората хипотеза, таксата следва да се внесе преди издаване на удостоверението, респективно заверения документ.

 

Такси

Местните такси са посочени изчерпателно в чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ - за битови отпадъци; за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги; за технически услуги; за административни услуги; за откупуване на гробни места; за притежаване на куче, като са посочени и „други местни такси”, но те също следва да бъдат определени със закон. Законодателят е посочил в чл. 6, ал. 2 ЗМДТ, че за услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на изброените, общинският съвет определя цена.

Видно от разпоредбата на чл. 7, ал. 1 ЗМДТ местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки в сроковете и по реда на този закон (чл. 7, ал. 2 ЗМДТ).

В ЗМДТ са посочени принципите, които общинският съвет спазва при определяне на таксите (чл. 8, ал. 1):

·      възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

·      създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

·      постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Законът е предвидил и хипотезата таксата да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес (чл. 8, ал. 3 ЗМДТ). В тези случаи ЗМДТ е постановил, че разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи (чл. 8, ал. 4 ЗМДТ).

Когато дейностите по предоставяне на услугата могат да се разграничат една от друга, разпоредбата на чл. 8, ал. 2 ЗМДТ разпорежда да се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Законодателят е овластил общинския съвет да определи с наредба реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, да се освобождават от заплащане на съответната такса (чл. 8, ал. 6 ЗМДТ). Правомощие на общинския съвет е да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси, но редът отново трябва да бъде определен с наредба (чл. 8, ал. 6 ЗМДТ).

В раздел VII на ЗМДТ са посочени административните услуги, за които се заплаща такса: за извършени услуги по гражданското състояние съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1- 13 се заплаща такса за издаване на удостоверение за наследници; за издаване на удостоверение за идентичност на имена; за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт; за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт; за издаване на удостоверение за семейно положение; за издаване на удостоверение за родствени връзки; за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес, за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България; за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност; за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина; за всички други видове удостоверения по искане на граждани; за преписи от документи.

Законът изрично е изключил от таксуване следните услуги: съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане; съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак; съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него; отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние; учредяване на настойничество и назначаване на попечител; поддържане на регистъра на населението; отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението; издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

Настаняването под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти са категоризирани също като административна слуга и тези производства също са обвързани с такса (чл. 111 ЗМДТ). Съгласно разпоредбата на чл. 112 ЗМДТ за издаването на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса, както и за удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи.

Аналогично на държавните такси и местните такси се делят на прости и пропорционални. Принципът при тяхното определяне е да се възстановят пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, т.е. таксите са разходоориентирани

 

Гласувай:
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 1020972
Постинги: 295
Коментари: 40
Гласове: 120